Теплицька центральна районна бібліотека

Видатні науковці тепличчини в галузі хімії.

Біографічна довідка

Навколишній світ розмаїтий і загадковий. Наука розкриває його таємниці. Одне з провідних місць у цьому посідає хімія. Вона вивчає речовини, їх перетворення та різноманітні явища, що супроводжують ці перетворення.
Хімія – чарівний і захоплюючий світ метаморфоз. Підчас хімічних реакцій руйнуються одні й виникають інші зв’язки між атомами, завдяки чому одні речовини зникають, а інші виникають з притаманними їм будовою та властивостями. Такі пов’язані з вивільненням або вбиранням енергії, а нерідко зі зміною стану, кольору, запаху речовин.
Ще на світанку народження наукової хімії М.В.Ломоносов пророче писав : «Широко простягає Хімія руки свої у справи людські…»
Славиться Теплицький край видатними науковцям в галузі хімії.

Яцимирський Константин Борисович , народився 22 березня 1916 року в селі Пологи. Його знають як глобального вченого у галузі неорганічної , аналітичної і фізичної хімії. Наукові праці К.Б.Яцимирського присвячені термодинаміці, кінематиці, спектроскопії, будові комплексних споруд тощо. Він розробив, обґрунтував і застосував кінетичні методи аналізу мікроцентрацій багатьох елементів. Нагороджений двома орденами Трудового Червоного прапора, орденом «знак пошани», медалями.
Академік – хімії - лауреат премії імені Л.В.Писаржевського та імені Л.О.Чугаєва.
Знаний він і як ініціативний організатор науки і підготовки кадрів для хімічних галузей народного господарства. Констянтин Борисович 1969-му році очолював відділ інституту фізичної хімії імені Л.В.Писарджевського АН УРСР, був директором цієї установи. Також Яцимирський був головним редактором журналу «Теоретическая и экспериментальная химия» в 1965 році.

Гітіс Семен Семенович, народився 20 травня 1920 р. в с.Соболівка.
Проф. Гітіс С.С. є крупним фахівцем в області теоретичної органічної хімії. Він є ініціатором розвитку в нашій країні важливих робіт в області «активированного нуклеофильного замещения в ароматическом ряду». Ним отримані значні результати по механізму реакцій «нуклеофильного замещения полинитросоединений», які не тільки сприяли практичному використанню цього класу з'єднань, але і являлись крупним внеском в рішення складної задачі органічній хімії - встановленню зв'язку між будовою і реакційною здатністю органічних сполук.
Семен Сем енович автор понад 420 наукових робіт, зокрема монографічних і оглядових: ''Мономеры для синтетических волокон'' ч.I, и III; ''Терефталевая кислота''; ''Сигма-комплексы в синтезе и анализе'', а також 127 авторських свідоцтв і патентів.
Ним розроблені ряд ВУЗІВСЬКИХ курсів, такі як "Строение и реакционная способность органических соединений", "Химия ВМС", "Органический синтез" та ін. Проф. Гітіс С.С. автор підручника "Практикум по органической и биологической химии" для педвузів
Професор нагороджений знаком "Винахідник СРСР".
Науково - практична діяльність С.С.Гітіса була відмічена чотирма дипломами Центрального і обласного правління ВХО ім. Д.И.Менделєєва і двох медалей ВДНХ СРСР. За розробку, проектування і будівництво комплексу освідчено - промислового виробу "Мягчитель-2'' в Чебоксарському ПО "Химпром" професор Гітіс С.С. в 1982 р. удостоєний Премії ради Міністрів СРСР.
У 1996 р. вибраний академіком Російської академії природних наук, а також головою Тульського регіонального відділення.
С.С.Гітісом виконується велика науково-організаційна робота. Він був одним з ініціаторів створення Всесоюзного науково - дослідницького і проектного інституту мономерів (ВНІПІМ), де протягом ряду років був заступником директора по науковій роботі.
С.С.Гітіс був головою науково-методичної ради з хімічних наук обласного суспільства ''Знание'', членом пленуму обласного правління ВХО ім. Д.И.Менделєєва. Також С.С.Гітіс учасник Великої Вітчизняної війни. Нагороджений орденами: ''Отечественной войны второй степени'', ''Трудового Красного Знамени'', ''Почета'' та 16-и медалями.
Він нагороджений знаками "Отличник химической промышленности", "Отличник народного просвещения", "Отличник просвещения СССР", "За отличные успехи", знаком ГДР "Научно-техническое содружество 1951-1971 г.г.", двічі бронзовою медаллю ВДНХ, тричі знаком "Победителю социалистического соревнования» знаком Всесоюзного суспільства "Знание" "За активную работу".
Також поповнило ряди наукової еліти тепличчини ще одне молоде дарування- Сторожук Людмила Петрівна, яка народилася 19жовтня1981року у смт.Теплик. Людмила Петрівна 2003році закінчила хімічний факультет Київського державного університету ім. Тараса Шевченка,згодом з 2003р.по 2006р. навчалася в аспірантурі Інституту хімії поверхні
ім. О.О. Чуйка НАН України. Кандидат хімічних наук зі спеціальності «фізика і хімія поверхні» («Синтез та властивості поліфункціональних магніточутливих нанокомпозитів»)
Працює в Інституті хімії поверхні ім. О.О. Чуйка НАН України з 2006 року на посаді молодшого наукового співробітника
Член Ради молодих вчених ІХП імені О.О. Чуйка НАН України
Володар ІІ премії шостого конкурсу науково-технічних проектів «Інтелектуальний потенціал молодих вчених – місту Києву» - 2006; нагороджена грамотою Відділення хімії НАН України за роботу « Новітні оксидні функціональні наноматеріали та нанокомпозити для медико-біологічних і технічних застосувань» - 2009.
Її наукові інтереси синтез та властивості поліфункціональних нанокомпозитів на основі
магнетиту, нанохімія та нанотехнологія.
Співавтор 43 праць в провідних наукових
виданнях.

ПРАЦІ
Гитис ,С. С. Практикум по органической химии. Органический синтез [Текст]/С.С.Гитис,А.И,Глаз,А.В.Иванов.- М.: Высшая школа, 1991. - 303 с.
Гитис, С. С. Практикум по органической химии. Органический синтез [Текст] /С.С.Гитис,А.И.Глаз,А.В.Иванов.- М.: Высшая школа, 1991. -303с.
* * *
1. П.П. Горбик, А.Л. Петрановська, Л.П. Сторожук, Н.Ю. Лук’янова, О.М. Кордубан, С.М.
Махно, О.О. Чуйко, В.Ф. Чехун, А.П. Шпак. Нанокомпозити на основі магнетиту // Український хімічний журнал. – 2007. – Т. 73, № 5. – С.24-29.
2. Семко Л.С., Горбик П.П., Сторожук Л.П., Дзюбенко Л.С., Дубровін І.В., Оранська О.І. Модифікування магнетиту діоксидом кремнію // Фізика і хімія твердого тіла. – 2007. – Т.8, № 3. – С.526 – 532.
3. V.P. Sherstyuk, V.V. Shvalagin, O.V. Gumenyuk, L.P. Storozhuk, P.P. Gorbik. Nanosystems in Traditional and Advanced Printing Technologies // High Energy Chemistry, 2008, Vol. 42, No. 7, pp. 52–54.
* * *
Монографія К. Б. Яцимирський, В. П. Васильева «Константы нестойкости комплексных соединений» М.: Изд-во АН УССР, 1959.
К. Б. Яцимирський «Кинетические методы анализа» М.: Госхимиздат, 1963
К. Б. Яцимирський, Л. П. Тихонова «Катализ в аналитической химии» М.:Наука, 1970
Константин Борисович Яцимирский. Киев. Наукова думка, 1986.

Про хіміків
Волков, В. А.Видающиеся химики мира [Текст] : Библ. справочник /В.А.Волков, Е.В.Вонский,Г.И.Кузницова.-М.:Висш.шк.,1991.-656с.
Василега,Н.Д.Занимательная химия [Текст]:справочник /Н.Д.Василега.-2-еизд.,перероб.и доп.-К.:Рад.шк.,1989.-188с.
Волков,В.А.Хиики [Текст ]:Библ.справочник /В.А.Волков,Е.В.Вонский,Г.И.Кузнецова.-К.:Наукова думка.,1984.-736с.
Кантарук,П.З благодійного краю таланти [Текст] :Видатні земляки тепличчини/П.Кантарук //Вісті Тепличчини.-1998.-9верес.
Яцимирський Констянтин Борисович [ Текст] //УРЕ.-2-е вид..-К.,1985.-т.12.-С.530-531.
Киянский,Д. Може тли рицарьбить конформістом?О.Науке,порядочности и многом другом [Текст] Химик Яцимирський /Д.Киянский//Зеркало недели .-2001.-7апрел.(№14).
ЛУПЕЩЕНКО,І. За покликом душі Текст:Сторожук.Л молодший науковий специалист/І.Лупещенко//Вісті Тепличчини.-2007.-21лип.
Бортняк,А.Чарівниця слова з-під Соболивки [Текст] //Вінниччина.-2003.-23груд.
Фурдик,І.К. З історії села Соболівка [Текст] //Вісті Тепличчини.-2003.-2серп.
Гречанюк,М. Спогади [Текст] //Вісті Тепличчини.-2004.-17 берез.Підготувала бібліограф Теплицької ЦРБ
Сміян Вікторія.

2011 рік

Кiлькiсть переглядiв: 471

Коментарi